Sepetim 0 Toplam: 0,00 TL
9786052589601
13291643
Siyasetin Dijital Mimarisi: Sosyal Medya
Siyasetin Dijital Mimarisi: Sosyal Medya
Akademisyen Kitabevi
18.00
1. Giriş 1.1. Araştırmanın Arka Planı 1.2. Araştırmanın Amacı 1.3. Araştırmanın Problemi 1.4. Araştırmanın Önemi 1.5. Araştırmanın Hipotezleri 1.6. Araştırmanın Sayıltıları 1.7. Araştırmanın Kapsam Ve Sınırlılıkları 1.8. Tanımlar 2. Kuramsal Açıklamalar Ve İlgili Araştırmalar 2.1. Politika 2.2. Politik İlgi 2.3. Politik Katılım 2.3.1. Politik Katılım Boyutları 2.3.2. Politik Katılımı Etkileyen Değişkenler 2.3.2.1. Yaş Etmeni 2.3.2.2. Cinsiyet Etmeni 2.3.2.3. Eğitim Etmeni 2.3.2.4. Mesleki Deneyim Etmeni 2.3.3. Politik Katılım Yöntemleri 2.3.3.1. Seçimler 2.3.3.2. Referandum 2.3.3.3. Halk Denetimi 2.3.3.4. Halk Vetosu 2.3.3.5. Halk Girişimi (Halk Teşebbüsü) 2.4. Sosyal Medya 2.4.1. Sosyal Medyanın Dijital Mimarileri 2.4.2. Siyasal Açıdan Sosyal Medya 2.4.2.1. Sosyal Medyada Siyasal İletişim 2.4.2.2. Sosyal Medyada Fikir Özgürlüğü 2.4.2.3. Sosyal Medyada Siyasal Takip 3. Yöntem 3.1. Araştırmanın Amacı 3.2. Araştırmanın Modeli 3.3. Araştırmanın Evren Ve Örneklemi 3.4. Veri Toplama Araçları 3.5. Verilerin Analizi 4. Bulgular 4.1. Ölçeğe İlişkin Bulgular 4.2. Katılımcıların Demografik Değişkenlerine İlişkin Bulgular 4.3. Hipotezlere İlişkin Bulgular 4.3.1. Politik İlgi Ve Politik Katılım 4.3.2. Siyasal Açıdan Sosyal Medya Algısı, Politik İlgi Ve Politik Katılım 4.3.3. Politik İlgi Ve Politik Katılım Arasındaki İlişkide Siyasal Açıdan Sosyal Medya Algısının Aracılık Rolü 4.4. Demografik Değişkenler Ve Politik İlgi, Politik Katılım Ve Siyasal Açıdansosyal Medya Algısı 4.4.1. Yaş Etmeni Bağlamında Politik İlgi, Politik Katılım Ve Siyasal Açıdan Sosyal Medya Algısı 4.4.2. Cinsiyet Etmeni Bağlamında Politik İlgi, Politik Katılım Ve Siyasal Açıdan Sosyal Medya Algısı 4.4.3. Medeni Durum Etmeni Bağlamında Politik İlgi, Politik Katılım Ve Siyasal Açıdan Sosyal Medya Algısı 4.4.4. Eğitim Durumu Etmeni Bağlamında Politik İlgi, Politik Katılım Ve Siyasal Açıdan Sosyal Medya Algısı 4.4.5. Siyasi Deneyim Etmeni Bağlamında Politik İlgi, Politik Katılım Ve Siyasal Açıdan Sosyal Medya Algısı 4.4.6. En Sık Kullanılan Sosyal Medya Uygulaması Bağlamında Politik İlgi, Politik Katılım Ve Siyasal Açıdan Sosyal Medya Algısı 5. Tartışma Ve Yorum 5.1. Politik İlgi Ve Politik Katılım 5.2. Siyasal Açıdan Sosyal Medya Algısı Ve Politik İlgi 5.3. Siyasal Açıdan Sosyal Medya Algısı Ve Politik Katılım 5.4. Politik İlgi İle Politik Katılım Arasındaki İlişkide Siyasal Açıdan Sosyal Medya Algısının Aracılık Rolü 5.6. Demografik Değişkenler Ve İlgili Ölçekler 6. Genel Değerlendirme Sonuç Ve Öneriler 6.1. Genel Değerlendirme Ve Sonuç 6.2. Öneriler 7. Kaynakça 8. Ekler
Kapat