Sepetim 0 Toplam: 0,00 TL
Harb Mecmû'ası (Kasım 1915 - Haziran 1918) %24 indirimli Ahmet UÇAR

Harb Mecmû'ası ( Kasım 1915 - Haziran 1918 )

Liste Fiyatı : 44,00 TL
Taksitli fiyat : 9 x 5,77 TL
9789751626189
856069
Harb Mecmû'ası ( Kasım 1915 - Haziran 1918 )
Harb Mecmû'ası ( Kasım 1915 - Haziran 1918 )
Türk Tarih Kurumu Yayınları
44.00

Açıklama: I. Dünya Savaşı, Osmanlı Devleti için bir "varlık yahut yokluk" mücadelesi olmuştu. Çanakkale'den Sina'ya, Galiçya'dan Kafkasya'ya birçok cephede harbedeb Osmanlı evlatları, kanlarının son damlasına kadar, durmak dinlenmek bilmeden savaştılar; destanlar yazdılar. Talebesinden hocasına, ustasından kalfasına bütün bir millet bu umumî harpte savaşmı, nice ocaklar sönmüş, nice yürekler yanmıştı. Harp mecmuası, Osmanlı ordularının yazdığı bu destanları şiir-nesir yazı ve oldukça bol fotoğrafla anlatmak üzere savaş yıllarında Harbiye Nezareti tarafından yayınlanan bir mecmuadır. Mecmuanın niçin çıktığı, ilk sayısında şu ifadelerle belirtilmektedir. "İşte Harb Mecmûası, varlığımızda bu mühim inkılabı yapan, en büyük ve en kuvvetli düşmanımız karşısında neslinin ve dininin an'anesine uygun bir kahramanlık ve fedâkârlıkla cengleşen muazzam ordumuzun altın destânını yazılar ve resimlerle ebedileştirmek, onu bütün dünyanın önüne yaymak için çıkıyor" Özet: İçindekiler: Takdim SAYI 1 Harb mec mu ası Niçin Çıkıyor? Türkiye'nin ve İslâm Âleminin Kurtuluşu Şiir: Altın Işık Yaşayan Ölüler Yaşayan Ölüler: Merhum Hafız Hakkı Paşa SAYI 2 Şi'ir: Kırık Kundak İngiliz Oyunları Yaşayan Ölüler Büyük Kurbanlar Hakkı Paşa'nın Vefatı Üzerine Başkumandanlık Vekâlet-i Celîlesi'nden Ordu Kumandanlıklanna Yazılan Ta'mîmin Hakkı Paşa Merhumun "Bozgun" Nâmındaki Kitabında Feryâdlarından Birkaç Numune Şi'ir: Hücûm SAYI 3 “Çimentepe”de Tayyareler İle İstikşaf Şi'ir: Siperlerde Yaşayan Ölüler SAYI 4 İstanbul Bizim Ebedî Payitahtımız Orduya Selâm (Şiir) Ordumuzda Yeni Bir Sınıf: Kızaklı Keşşaflar Şi'ir: Çanakkale'nin Ölmez Hâtıralarından: Namaz Mazide Zafer Günleri: Kahire Yollarında Yaşayan Ölüler SAYI 5 Şi'ir: Kal'a-i Sultaniye Karşısında Çanakkale'den Kaçanlara -İngilizlere- (Şiir) -Fransızlara- (Şiir) Kahire Yollarında..."Dördüncü Sayıdan Mâ-Ba'd" Çanakkale'nin İstanbullu Şühedâsına Yaşayan Ölüler SAYI 6 Makale-i Mahsûsa Trablusgarb'a Dâir Yaşayan Ölüler SAYI 7 Makale-i Mahsûsa... Altıncı Sayıdan Mâ-ba'd Dagostanî Mehmed Fâzıl Paşa Yaşayan Ölüler SAYI 8 Irak Seferi 27 ve 57'rıci Alaylar Kolunu Harb Meydânında Bırakmış Bir Askere Kahramanlar ve Kahramanlıklar: 1 "Bir Bölük Kumandanının Mektubundan Bir Sahîfe" 2 Nasûh Onbaşı Yaşayan Ölüler SAYI 9 Süleyman Askerî Bey Kardeşime (Şiir) "Mısır Yoluna" "Harbde Demiryolunun Ehemmiyeti" Kahramanlar ve Kahramanlıklar: Kanlısırt'daki Mitralyöz Büyük Goltz Paşa Yaşayan Ölüler SAYI 10 Prusya Nasıl Teşekkül Etdi? Kahramanlar ve Kahramanlıklar: İsimsizdere Gâzîsi Bir Zabitin Hatıratından Şanlı Ma'lûl Zabitlerimiz Yaşayan Ölüler SAYI 11 Dîn, Vatan Şi'ir: Galiçya Yolunda Çöldeki Muharebeler ve Muhâribler Trablusgarb'a Dâir Yakın Akisler Mübarek Şehîdlerimiz SAYI 12 Galiçya'dan Anavatan'a Ebedî Kahraman Faik Paşa Ömer Naci Kösten Adasının İşgali Büyük Friedrich Afrika Hatıratından: Söğütlü Kahraman Topçu Tevfik Efendi ve Murad Çavuş Mübarek Şehîdlerimiz SAYI 13 Macar Kızına (Şiir) Dobrucadaki Türk Askerine (Şiir) Galiçyadaki Şanlı Osmanlı Askerlerine Galiçya'dakilere Büyük Friedrich...Geçen Nüshadan Mâ-Ba'd Bir Vücûd-ı Lâ-Yemût Mübarek Şehîdlerimiz SAYI 14 Galiçyadan Anavatan'a Asker ve Şâ'ir (Şiir) Büyük Friedrich...Geçen Nüshadan Mâ-Ba'd Ankara - Erzurum Hattı Sînâ Muharebelerinde Süveyş ve Havâlisinde Tayyaremizin Fa'âliyeti ve Tayyareden Alınan Fotoğraflar Mübarek Şahitlerimiz Şi'ir: Serhaddeki Askere Galiçya Mefahirinden: Fahreddin Çavuş [1] kale Kahramanları: Bir Zabitin Müşâhedâtından İran ve Tayyarecilik Şehid Hakkı Fâzıl Bey Mübarek Şehîdlerimiz SAYI 16 Çanakkale Kahramanları: Bir Zabitin Müşâhedâtından Hasan Çavuşun Anasından (Şiir) Galiçya Kahramanları Menâkıbı Çanakkale Meşhed-i Ulyâsına Kitâbe-i Tevkîr-i Zâ'ir Mübarek Şehîdlerimiz SAYI 17 Kafkas Cebhesi'nde: Bir Zabitin Defter-i Hatıratından: Prusya"nın İ'tilâsı Şi'ir: Galiçya, Romanya Cebhelerinde Osmanlı Ordularına Türk Anası Ne Düşünüyor Mübarek Şehîdlerimiz SAYI 18 Kafkas Cebhesi Menâkıbından Osmanlı Miğferleri ve Harb-i Hâzır Fazıl Ferîd'in Gazası Makedonya Cebhesinde Bizlerden Anavatana Bir Nida Mübarek Şehîdlerimiz SAYI 19 Gazze Muharebesi Tank-Zırhlı Otomobil Osmanlılarda Esliha ve Mühimmat İ'mâli İslam Neferi Mehmed'in Fıtratı Seni Kurtarmak İçin (Şiir) Asım Bey'in Terceme-i Hâli Mübarek Şehîdlerimiz Şehid Kerendlilerin Hâk-i Pâyine SAYI 20 Tekbir (Şiir) Rus İnkılâbı ve Biz Eski Osmanlılarda Harb ve Hissiyât-ı Umûmiye Gazze Muharebesi... 19'uncu Sayıdan Mâ-Ba'd Tayyarecilerimiz ÇAnakkale'den Galiçya'ya Mübarek Şehîdlerimiz SAYI 21 Makale-i Mahsûsa: "Hâtırât-ı Harbiye" Galiçya'daki Türk Askerine (Şiir) Harb Edebiyâtı ve Eski Şâ'irlerimiz Siperdee İlk Gecem Eski Osmanlılarda Harb Fikri "Kahramanlık Menkıbeleri" Mübarek Şehîdlerimiz SAYI 22 Osmanlılarda Zafere İ'timâd Hissi Şi'ir: Romanya'daki Türk Ordusuna Kafkas Cebhesi Harb Menkıbelerinden Bir Şehîdin Son Hitâbe-i Merdânesi (Şiir) Şehîd Mülâzım-ı Evvel Münîr Bey Mübarek Şehîdlerimiz SAYI 23 Irak'da Kûtü'l-Emâre Şarkında Beyt-i Isâ Mukabil Ta'arruzu Fransız Siyâseti ve Osmanlılar Makâle-i Mahsûsa: "Sancak Muhabbeti" "Yaralı Bir Onbaşının Kumandanına İfâdesi" Mübarek Şehîdlerimiz SAYI 24 Irak'da Kûtü'l-Emâre Şarkında Sâbisî Meydân Muharebesi Kahramanlar Târihinden: Galiçya'da "Mâ-Fevk Sevgisi" Şi'ir: Beyne'l-Mileliyet ve Milliyet Târihi Menkıbeler: Şehîd Kara Mehmed "Bir Kumanda: Ateş! Senin İntikamın: Kinimin Mülhimesine: Mübarek Şehîdlerimiz SAYI 25-26 Büyük Müttefikimiz Haşmet-Me'ab Misafirlerimizin Pâyitaht-ı Osmânîyi İlk Ziyaretleri ve Sevgili Şehrimizde Üç Gün ikâmetleri Müşirlik Menşûr-ı Âlîsi Bir Menkıbe-i Harb: "Resm-i Geçid" Kafkas İlhamları Kafkasya'da Osmanlı Ordusu Kahramanlar Târihinden Kumkal'a'da - Sînâ'da: Bir Meydân Muharebesinde Yedi Yara, Bir Kol Irak'da Tayyarecilik Hayâtı Viyana Nekâhethânesi'ndeki Askerlerimize Ferik İmhoff Paşanın Vefatı Mübarek Şehîdlerimiz Mûmâ-ileyh Şehîd-i Mağfurun Levha-i Hamasetinden Bir Nebze: SAYI 27 Topkapı Sarayı'nda Cülûs-ı Hümâyûn Askerlik Hasb-i Hâlleri ve Kardeş Mektûbları Makedonya Cebhesi Harb Menâkıbından Bahâeddîn Paşa'nın Tercüme-i Hâli Mübarek Şehîdlerimiz İndeks

 • Açıklama
  • Açıklama: I. Dünya Savaşı, Osmanlı Devleti için bir "varlık yahut yokluk" mücadelesi olmuştu. Çanakkale'den Sina'ya, Galiçya'dan Kafkasya'ya birçok cephede harbedeb Osmanlı evlatları, kanlarının son damlasına kadar, durmak dinlenmek bilmeden savaştılar; destanlar yazdılar. Talebesinden hocasına, ustasından kalfasına bütün bir millet bu umumî harpte savaşmı, nice ocaklar sönmüş, nice yürekler yanmıştı. Harp mecmuası, Osmanlı ordularının yazdığı bu destanları şiir-nesir yazı ve oldukça bol fotoğrafla anlatmak üzere savaş yıllarında Harbiye Nezareti tarafından yayınlanan bir mecmuadır. Mecmuanın niçin çıktığı, ilk sayısında şu ifadelerle belirtilmektedir. "İşte Harb Mecmûası, varlığımızda bu mühim inkılabı yapan, en büyük ve en kuvvetli düşmanımız karşısında neslinin ve dininin an'anesine uygun bir kahramanlık ve fedâkârlıkla cengleşen muazzam ordumuzun altın destânını yazılar ve resimlerle ebedileştirmek, onu bütün dünyanın önüne yaymak için çıkıyor" Özet: İçindekiler: Takdim SAYI 1 Harb mec mu ası Niçin Çıkıyor? Türkiye'nin ve İslâm Âleminin Kurtuluşu Şiir: Altın Işık Yaşayan Ölüler Yaşayan Ölüler: Merhum Hafız Hakkı Paşa SAYI 2 Şi'ir: Kırık Kundak İngiliz Oyunları Yaşayan Ölüler Büyük Kurbanlar Hakkı Paşa'nın Vefatı Üzerine Başkumandanlık Vekâlet-i Celîlesi'nden Ordu Kumandanlıklanna Yazılan Ta'mîmin Hakkı Paşa Merhumun "Bozgun" Nâmındaki Kitabında Feryâdlarından Birkaç Numune Şi'ir: Hücûm SAYI 3 “Çimentepe”de Tayyareler İle İstikşaf Şi'ir: Siperlerde Yaşayan Ölüler SAYI 4 İstanbul Bizim Ebedî Payitahtımız Orduya Selâm (Şiir) Ordumuzda Yeni Bir Sınıf: Kızaklı Keşşaflar Şi'ir: Çanakkale'nin Ölmez Hâtıralarından: Namaz Mazide Zafer Günleri: Kahire Yollarında Yaşayan Ölüler SAYI 5 Şi'ir: Kal'a-i Sultaniye Karşısında Çanakkale'den Kaçanlara -İngilizlere- (Şiir) -Fransızlara- (Şiir) Kahire Yollarında..."Dördüncü Sayıdan Mâ-Ba'd" Çanakkale'nin İstanbullu Şühedâsına Yaşayan Ölüler SAYI 6 Makale-i Mahsûsa Trablusgarb'a Dâir Yaşayan Ölüler SAYI 7 Makale-i Mahsûsa... Altıncı Sayıdan Mâ-ba'd Dagostanî Mehmed Fâzıl Paşa Yaşayan Ölüler SAYI 8 Irak Seferi 27 ve 57'rıci Alaylar Kolunu Harb Meydânında Bırakmış Bir Askere Kahramanlar ve Kahramanlıklar: 1 "Bir Bölük Kumandanının Mektubundan Bir Sahîfe" 2 Nasûh Onbaşı Yaşayan Ölüler SAYI 9 Süleyman Askerî Bey Kardeşime (Şiir) "Mısır Yoluna" "Harbde Demiryolunun Ehemmiyeti" Kahramanlar ve Kahramanlıklar: Kanlısırt'daki Mitralyöz Büyük Goltz Paşa Yaşayan Ölüler SAYI 10 Prusya Nasıl Teşekkül Etdi? Kahramanlar ve Kahramanlıklar: İsimsizdere Gâzîsi Bir Zabitin Hatıratından Şanlı Ma'lûl Zabitlerimiz Yaşayan Ölüler SAYI 11 Dîn, Vatan Şi'ir: Galiçya Yolunda Çöldeki Muharebeler ve Muhâribler Trablusgarb'a Dâir Yakın Akisler Mübarek Şehîdlerimiz SAYI 12 Galiçya'dan Anavatan'a Ebedî Kahraman Faik Paşa Ömer Naci Kösten Adasının İşgali Büyük Friedrich Afrika Hatıratından: Söğütlü Kahraman Topçu Tevfik Efendi ve Murad Çavuş Mübarek Şehîdlerimiz SAYI 13 Macar Kızına (Şiir) Dobrucadaki Türk Askerine (Şiir) Galiçyadaki Şanlı Osmanlı Askerlerine Galiçya'dakilere Büyük Friedrich...Geçen Nüshadan Mâ-Ba'd Bir Vücûd-ı Lâ-Yemût Mübarek Şehîdlerimiz SAYI 14 Galiçyadan Anavatan'a Asker ve Şâ'ir (Şiir) Büyük Friedrich...Geçen Nüshadan Mâ-Ba'd Ankara - Erzurum Hattı Sînâ Muharebelerinde Süveyş ve Havâlisinde Tayyaremizin Fa'âliyeti ve Tayyareden Alınan Fotoğraflar Mübarek Şahitlerimiz Şi'ir: Serhaddeki Askere Galiçya Mefahirinden: Fahreddin Çavuş [1] kale Kahramanları: Bir Zabitin Müşâhedâtından İran ve Tayyarecilik Şehid Hakkı Fâzıl Bey Mübarek Şehîdlerimiz SAYI 16 Çanakkale Kahramanları: Bir Zabitin Müşâhedâtından Hasan Çavuşun Anasından (Şiir) Galiçya Kahramanları Menâkıbı Çanakkale Meşhed-i Ulyâsına Kitâbe-i Tevkîr-i Zâ'ir Mübarek Şehîdlerimiz SAYI 17 Kafkas Cebhesi'nde: Bir Zabitin Defter-i Hatıratından: Prusya"nın İ'tilâsı Şi'ir: Galiçya, Romanya Cebhelerinde Osmanlı Ordularına Türk Anası Ne Düşünüyor Mübarek Şehîdlerimiz SAYI 18 Kafkas Cebhesi Menâkıbından Osmanlı Miğferleri ve Harb-i Hâzır Fazıl Ferîd'in Gazası Makedonya Cebhesinde Bizlerden Anavatana Bir Nida Mübarek Şehîdlerimiz SAYI 19 Gazze Muharebesi Tank-Zırhlı Otomobil Osmanlılarda Esliha ve Mühimmat İ'mâli İslam Neferi Mehmed'in Fıtratı Seni Kurtarmak İçin (Şiir) Asım Bey'in Terceme-i Hâli Mübarek Şehîdlerimiz Şehid Kerendlilerin Hâk-i Pâyine SAYI 20 Tekbir (Şiir) Rus İnkılâbı ve Biz Eski Osmanlılarda Harb ve Hissiyât-ı Umûmiye Gazze Muharebesi... 19'uncu Sayıdan Mâ-Ba'd Tayyarecilerimiz ÇAnakkale'den Galiçya'ya Mübarek Şehîdlerimiz SAYI 21 Makale-i Mahsûsa: "Hâtırât-ı Harbiye" Galiçya'daki Türk Askerine (Şiir) Harb Edebiyâtı ve Eski Şâ'irlerimiz Siperdee İlk Gecem Eski Osmanlılarda Harb Fikri "Kahramanlık Menkıbeleri" Mübarek Şehîdlerimiz SAYI 22 Osmanlılarda Zafere İ'timâd Hissi Şi'ir: Romanya'daki Türk Ordusuna Kafkas Cebhesi Harb Menkıbelerinden Bir Şehîdin Son Hitâbe-i Merdânesi (Şiir) Şehîd Mülâzım-ı Evvel Münîr Bey Mübarek Şehîdlerimiz SAYI 23 Irak'da Kûtü'l-Emâre Şarkında Beyt-i Isâ Mukabil Ta'arruzu Fransız Siyâseti ve Osmanlılar Makâle-i Mahsûsa: "Sancak Muhabbeti" "Yaralı Bir Onbaşının Kumandanına İfâdesi" Mübarek Şehîdlerimiz SAYI 24 Irak'da Kûtü'l-Emâre Şarkında Sâbisî Meydân Muharebesi Kahramanlar Târihinden: Galiçya'da "Mâ-Fevk Sevgisi" Şi'ir: Beyne'l-Mileliyet ve Milliyet Târihi Menkıbeler: Şehîd Kara Mehmed "Bir Kumanda: Ateş! Senin İntikamın: Kinimin Mülhimesine: Mübarek Şehîdlerimiz SAYI 25-26 Büyük Müttefikimiz Haşmet-Me'ab Misafirlerimizin Pâyitaht-ı Osmânîyi İlk Ziyaretleri ve Sevgili Şehrimizde Üç Gün ikâmetleri Müşirlik Menşûr-ı Âlîsi Bir Menkıbe-i Harb: "Resm-i Geçid" Kafkas İlhamları Kafkasya'da Osmanlı Ordusu Kahramanlar Târihinden Kumkal'a'da - Sînâ'da: Bir Meydân Muharebesinde Yedi Yara, Bir Kol Irak'da Tayyarecilik Hayâtı Viyana Nekâhethânesi'ndeki Askerlerimize Ferik İmhoff Paşanın Vefatı Mübarek Şehîdlerimiz Mûmâ-ileyh Şehîd-i Mağfurun Levha-i Hamasetinden Bir Nebze: SAYI 27 Topkapı Sarayı'nda Cülûs-ı Hümâyûn Askerlik Hasb-i Hâlleri ve Kardeş Mektûbları Makedonya Cebhesi Harb Menâkıbından Bahâeddîn Paşa'nın Tercüme-i Hâli Mübarek Şehîdlerimiz İndeks

   Stok Kodu
   :
   9789751626189
   Boyut
   :
   16,00x23,50 cm.
   Sayfa Sayısı
   :
   IX+432+ind
   Basım Yeri
   :
   Ankara
   Basım Tarihi
   :
   2013
   Kapak Türü
   :
   Karton kapak
   Kağıt Türü
   :
   Şamua kağıt
   Dili
   :
   Türkçe
   Harb Mecm   
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
 • Yeni Gelenler
Kapat