Sepetim 0 Toplam: 0,00 TL
9786054427680
13167957
Gava Mıri Biaxife
Gava Mıri Biaxife
Do Yayınları
10.00
Min di ber xwe de got; "Tu ki yi? Ya ji çi yi?" Wi got; "Ez miri me!" Gava wi wisa got dest bi ber min ve hatin xware, ne liv u ne ji deng ji min hat. Saweke wisa ez rapeçam, hindik mabu dile min raweste, dil u qalibe min sar bibe. Dev li min ziwa bubu. Dile min çarqolik ledixist. Ve yeke dida der ku em çiwas ji mirine u çanda mirine ditirsin. Ji bo keliyeke min bawer dikir ku ez ji miri me. Wi didit ku ez çiqas ditirsim u dilerizm, lewma ji got; "Kuro şerm e ji te re, min nizanibu te ew çend bitirsi. Ger min zanibuya min qet denge xwe nedikir. Her tu soz bidi min te xwe ragiri, eze bi te re biaxifim, na ji, tu ji xwe re u ez ji xwe re."

"Tu dikari çi biki? Yan ji ez çi ji te dixwazim? Min dit tu hin tiştan dinivisini u ya beş ew e ku tu bi zimane min dizani. Lewma ji min got, tu dikari min u xemen min ji binivisini. Hun dibejin qey miri mir u çu. Ma miri we bi ku ve here ger ew qas mirad u xwesteken wi hina li ve cihana zindiya hebin? Le ez zede direj nakim, ger tu soze bidi min te binivisini, eze serboriya xwe ji te re vebejim. Ger bersiva te na be ji, ji vir ve u aniha beje; na!" Min got; "Ka beje." "Na, dive tu soze bidi!" Min got; "Soz!" U miri Diaxifi u penusa min ji je re bubu ziman u şahide min u miri...
Kapat