Sepetim 0 Toplam: 0,00 TL
Çağdaş Türk Diplomasisi: 200 Yıllık Süreç

Çağdaş Türk Diplomasisi : 200 Yıllık Süreç Ankara 15 - 17 Ekim 1997 Sempozyuma Sunulan Tebliğler

Liste Fiyatı : 0,00 TL
9789751610850
13051380
Çağdaş Türk Diplomasisi : 200 Yıllık Süreç Ankara 15 - 17 Ekim 1997 Sempozyuma Sunulan Tebliğler
Çağdaş Türk Diplomasisi : 200 Yıllık Süreç Ankara 15 - 17 Ekim 1997 Sempozyuma Sunulan Tebliğler
Türk Tarih Kurumu Yayınları
0.00
Editörün Notu
Em. Büyükelçi İsmail Soysal'ın Sunuş Konuşması
Prof. Dr. Bernard Lewis'in mesajı
Prof. Dr. Halil İnalcık'ın konuşması
Dışişleri Bakanımız Sayın İsmail Cem'in konuşması
Cumhurbaşkanımız Sayın Süleyman Demirel'in
konuşması

OSMANLI DÖNEMİ ( 1920 Öncesi)

Prof. Dr. Mehmet İpşirli (İst. Üniv.),Osmanlı
Devletinde "Eman" Sistemi
Orhan Koloğlu (İstanbul, Tarihçi), Fransız
Devriminin Osmanlı Yarattığı Hareketlilik
Araş. Gör. Çağrı Erhan (Ankara, SB, Osmanlı-
Amerikan İlişkilerinin Başlangıcında Temel
Faktörler (1776-1830)

Editörün Notu
Em. Büyükelçi İsmail Soysal'ın Sunuş Konuşması
Prof. Dr. Bernard Lewis'in mesajı
Prof. Dr. Halil İnalcık'ın konuşması
Dışişleri Bakanımız Sayın İsmail Cem'in konuşması
Cumhurbaşkanımız Sayın Süleyman Demirel'in konuşması

OSMANLI DÖNEMİ ( 1920 Öncesi)

Prof. Dr. Mehmet İpşirli (İst. Üniv.),Osmanlı
Devletinde "Eman" Sistemi
Orhan Koloğlu (İstanbul, Tarihçi), Fransız
Devriminin Osmanlı Yarattığı Hareketlilik
Araş. Gör. Çağrı Erhan (Ankara, SB, Osmanlı- Amerikan İlişkilerinin Başlangıcında Temel Faktörler (1776-1830)

Prof. Dr. Kemal Beydilli (İst. Üniv.), Osmanlı ve Avrupa Devletleri Arasında İttifaklar ve
Siyasi Ahlak (l790-I856)
Prof. Dr. Ali İhsan Bagış (Ankara, Hacettepe Üniv.), İngiltere'nin Osmanlı İmparatorluğu
Toprak Bütünlüğü Politikası ve Türk Diplomasisinin Çaresizliği
Prof. Dr. Ercüment Kuran (Ankara), 1793-1811 Döneminde İlk Osmanlı Mukim Elçilerin Diplomatik Faaliyetleri
Dr. Hüner Tuncer (Ankara), Viyana Kongresi "Doğu Sorunu" ve Büyük Güçler (l815-1829)
Em. Büyükelçi İsmail Soysal (OBİV, İst.) Umur-ı Hariciye Nezaretinin Kurulması (1836)
Yrd. Doç. Dr. Muhammed Hanefi Kutluoğlu (İst. Üniv.), Tanzimat Dönemi Osmanlı Dış Politikası ve Diplomasisi
Prof. Dr. Yılmaz Altuğ (İst. Üniv.), I856'dan Önce Osmanlı Devletinde Modern Devletler
Hukuku Uygulaması
Prof.Dr. Vakur Versan (İstanbul), Osmanlı Devletinde Tanzimattan Sonra Batı Devletler
Hukukunun Benimsenmesi
Sinan Kuneralp (İstanbul, ISIS), Tanzimat Sonrası Osmanlı Sefirleri
Orhan Koloğlu (İstanbul, Tarihçi), Osmanlı Diplomasisinde Rumların Rolü ve Tanzimatla
Birlikte Fransızcanın Yaygınlaşması
Yrd. Doç. Dr. Nuri Yurdusev - Arş. Gör. Esin Yurdusev (Ankara, ODTÜ), Osmanlı
İmparatorluğunun Avrupa Devletler Sistemine Girişi ve 1856 Paris Konferansı
Araş. Gör. Teyfur Erdoğdu (Ankara, SBF), 1856 Paris Kongresi ve 1878 Berlin Kongresi
Arasında Osmanlı Dış Politikası.
Prof. Dr. Yuluğ Tekin Kurat (Ankara, ODTÜ), l9. Yüzyılda Rusya'nın Balkanlardaki
Pan-Slavizm ve Pan-Ortodoks Politikası Karşısında Osmanlı Diplomasisi
Prof. Dr. Uygur Kocabaşoğlu (Ankara, ODTÜ), 19. Yüzyılın İkinci Yarısında İngiliz
Konsolosların Siyasal Etkinlikleri
Yrd. Doç. Gül Tokay (İstanbul Marmara Üniv.) Ayastefanos'tan Berlin Andlaşmasına Doğu
Sorunu (Mart-Temmuz 1878)
Prof. Dr. Seçil Akgün (Ankara, ODTÜ), Ermeni Sorunu
Prof. Dr. İlber Ortaylı (Ankara, SBF), Osmanlı İmparatorluğu ve Alman Diplomasisi:
«Drang Nach Osten».
Prof.Dr. F.A.K. Yasamee (Manchester Üniv.), Ottoman Diplomacy in the Era of Abdülhamid
II. (1878-1908)
Orhan Koloğlu (Tarihçi, İstanbul), İttihat ve Terakki Partisinin Dış Politikası
Doç Dr. Ömer Turan (Ankara, ODTÜ), II. Meşrutiyet ve Balkan Savaşları Döneminde Osmanlı
DiplomasisiTÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (1920-1997)

Prof. Dr. Baskın Oran (Ankara, SBF), Lozan'ın Öncülü bir Onur Anıtı: Müttefıklerin Sevr
Antlaşması Tasarısına Osmanlı Hariciyesinin Yanıtı
Prof. Dr. Sina Akşin (Ankara, SBF), ... Atatürk'ün Dış Siyaset Modeli
Em. Büyükelçi İsmail Soysal (OBİV, İst.), İki Dünya Savaşı Arasında Avrupa da Kuvvet
Dengeleri ve Barışçı Türkiye
Prof. Dr. Fahir Armaoğlu (Ankara) ve Em. Büyükelçi İsmail Soysal (OBİV, Ist), Türkiye-'nin
Hitler Almanya'sı ile İlişkileri (1933- 1941)
Em. Büyükelçi İsmail Soysal (OBİV, İst), 1936 Montreııx Sözleşmesi ve Sonradan
Çıkan Sorunlar
Em. Büyükelçi İsmail Soysal (OBİV, İst), 1937 Sadabad Paktı
Prof. Dr. A.Ş. Esmer'in (rahmetli) 1959'da yazdığı makalenin sadeleştirilmiş şekli, Savaş İçinde
Türk Diplomasisi (1939- 1945)
Yrd. Doç. Dr. Dilek Barlas (İst. Koç Üniv.), Türkiye'nin 1930'lardaki Balkan Politikası
Araş. Gör. Esin Yurdusev (Ankara, ODTÜ), 1945-1989 Döneminde Türkiye ve Balkanlar
Doç. Dr. Şule Kut (İstanbul, Marmara Üniv.), Soğuk Savaş Sonrası Türkiye'nin Balkan
Ülkeleriyle İlişkileri
Büyükelçi Ayhan Kamel (İstanbul), II. Dünya Savaşının Bitiminden Günümüze Kadar
Türk-Rus İlişkileri
Prof. Dr. Fahir Armaoğlu (Ankara), 1947-1997 Yarım Yüzyılın Türk- Amerikan İlişkileri.
Prof. Dr. Duygu Bazoğlu Sezer (Ankara, Bilkent Üniv.), Soğuk Savaş Dönemi ve
Türkiye'nin İttifaklar Politikası
Em. Büyükelçi İsmail Soysal (İst. OBİV), Avrupa Konseyi ve Türkiye Em. Korg. İhsan Gürkan
(İstanbul, OBİV), NATO ve Türkiye İlişkileri Üzerine Bir Değerlendirme
Prof. Dr. Atilla Eralp (Ankara, ODTÜ), Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri
Em. Büyükelçi İsmail Soysal (İst. OBİV), Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansı (AGİK-AGİT)
Helsinki I975
Em.Büyükelçi Mustafa Akşin (İst. DEİK), Birleşmiş Milletler'de Türkiye'nin Tutumu
Yrd. Doç. Dr. Gökhan Çetinsaya (Ankara, Hacettepe Üniv.), Türkiye- İran İIişkileri (1945-1997)
Em. Büyükelçi İsmail Soysal (İst. OBİV), Son 50 Yıllık Dönemde Türk-Arap İlişkileri (1918-1997)
Araş. Gör. Dr. Funda Keskin (Ankara, SBF), Suriye ve Irak ile Su Sorunu
Yrd. Doç. Dr. Gencer Özcan (İst. Marmara Üniv.), 50. Yılı Biterken Türkiye-İsrail İlişkileri
Araş. Gör. Dr. Melek Fırat (Ankara, SBF), Kıbrıs Sorunun Türk Dış Politikasına Etkileri
(1955-1997)
Prof. Dr. Erol Manisalı (İstanbul Üniv.), Kıbrıs Sorunu Hakkında Bir Değerlendirme
Em. Büyükelçi Nazmi Akıman (İstanbul), Türk-Yunan İlişkilerinin Değerlendirilmesi (1974-1997)
Büyükelçi Nurver Nureş (KEİ, İst.), Karadeniz Ekonomik İşbirliği: Sorunlar ve Fırsatlar
Araş. Gör. Hakan Bingün (Ankara, SBF), Türkiye ve Güney Kafkas Devletleri İlişkileri
Araş. Gör. Havva Kök (Leeds Üniv. İngiltere), Günümüzde Türkiye- Rıısya İlişkileri ve Hazar
Petrolleri Konusu
Prof. Dr. Nadir Devlet (Marmara Üniv. İstanbul), Türk Cumhuriyetleri ve Toplulukları ile
İlişkiler ve Sorunlar
Prof. Dr. Faruk Sönmezoğlu (İst. Üniv.), Uluslararası Sistemdeki Değişiklikler ve Türk
Dış Politikası
Em. Büyükelçi İlter Türkmen (İstanbul), Türkiye'nin Yeni Jeopolitiği
Araş. Gör. Dr. İlhan Uzgel (Ankara, SBF), Türk Dış Politikasında Pragmatizm
Em. Büyükelçi Ercüment Yavuzalp (İstanbul), Dış Politikada Vizyon.
Yrd. Doç. Dr. Gökşen Alpkaya (Ankara, SBF), Dışişleri ve İnsan Hakları.
Sami Kohen (Milliyet Gazetesi, İst) Diplomasinin Medya ve NGO'larla İlişkileri
Büyükelçi Sermet Atacanlı (Ankara), Çağdaş Diplomasinin Medya ve NGO(larla llişkileri
Büyükelçi Sermet Atacanlı (Ankara), Çağdaş Türk Diplomasisinde Medya ve NGO larla İlişkiler
Prof. Dr. Hüseyin Pazarcı (Dışişleri Bk. Ankara), Dışişleri Bakanlığı Hukuk Müşavirliğinin
Gelişimi ve Rolü
Büyükelçi Kemal Girgin (İstanbul), Cumhuriyet Döneminde Dışişleri Örgütünün Gelişmesi
Em. Büyükelçi İsmail Soysal (İst. OBİV), Dcşişleri Tanıtım Çalışmaları ve Basın Sözcülüğünün
Kurulması (1955-65 Dönemi)
Büyükelçi Aydan Karahan (Dışişleri Bakanlığı Ank.), Dışişleri Bakanlığı Örgütünde Son Yenilikler
ve Arşiv İşleri
Em. Büyükelçi Semih Günver (Ankara), DışiŞleri Meslek Memurluğu
Büyükelçi Erhan Yiğitbaşoğlu (Dışişleri Bakanlığı, Ankara), Dışişleri Stratejik Araştırmalar
Merkezi (SAM)'ın Çalışmaları
Sevsen Aslantepe (OBİV-İst.), Türk Diplomatların; Ankara'daki Yabancı Büyükelçilerin ve
Dışişleri Bakanlığının Yayınları
Cumhuriyet Döneminde Türk Dış Politikasında Rol Oynayan Başlıca Devlet Adamları Çizelgesi.
Türkiye'nin 1920-1998 Döneminde Başlıca Devletlere yolladığı Temsilciler.
 • Açıklama
  • Editörün Notu
   Em. Büyükelçi İsmail Soysal'ın Sunuş Konuşması
   Prof. Dr. Bernard Lewis'in mesajı
   Prof. Dr. Halil İnalcık'ın konuşması
   Dışişleri Bakanımız Sayın İsmail Cem'in konuşması
   Cumhurbaşkanımız Sayın Süleyman Demirel'in
   konuşması

   OSMANLI DÖNEMİ ( 1920 Öncesi)

   Prof. Dr. Mehmet İpşirli (İst. Üniv.),Osmanlı
   Devletinde "Eman" Sistemi
   Orhan Koloğlu (İstanbul, Tarihçi), Fransız
   Devriminin Osmanlı Yarattığı Hareketlilik
   Araş. Gör. Çağrı Erhan (Ankara, SB, Osmanlı-
   Amerikan İlişkilerinin Başlangıcında Temel
   Faktörler (1776-1830)

   Editörün Notu
   Em. Büyükelçi İsmail Soysal'ın Sunuş Konuşması
   Prof. Dr. Bernard Lewis'in mesajı
   Prof. Dr. Halil İnalcık'ın konuşması
   Dışişleri Bakanımız Sayın İsmail Cem'in konuşması
   Cumhurbaşkanımız Sayın Süleyman Demirel'in konuşması

   OSMANLI DÖNEMİ ( 1920 Öncesi)

   Prof. Dr. Mehmet İpşirli (İst. Üniv.),Osmanlı
   Devletinde "Eman" Sistemi
   Orhan Koloğlu (İstanbul, Tarihçi), Fransız
   Devriminin Osmanlı Yarattığı Hareketlilik
   Araş. Gör. Çağrı Erhan (Ankara, SB, Osmanlı- Amerikan İlişkilerinin Başlangıcında Temel Faktörler (1776-1830)

   Prof. Dr. Kemal Beydilli (İst. Üniv.), Osmanlı ve Avrupa Devletleri Arasında İttifaklar ve
   Siyasi Ahlak (l790-I856)
   Prof. Dr. Ali İhsan Bagış (Ankara, Hacettepe Üniv.), İngiltere'nin Osmanlı İmparatorluğu
   Toprak Bütünlüğü Politikası ve Türk Diplomasisinin Çaresizliği
   Prof. Dr. Ercüment Kuran (Ankara), 1793-1811 Döneminde İlk Osmanlı Mukim Elçilerin Diplomatik Faaliyetleri
   Dr. Hüner Tuncer (Ankara), Viyana Kongresi "Doğu Sorunu" ve Büyük Güçler (l815-1829)
   Em. Büyükelçi İsmail Soysal (OBİV, İst.) Umur-ı Hariciye Nezaretinin Kurulması (1836)
   Yrd. Doç. Dr. Muhammed Hanefi Kutluoğlu (İst. Üniv.), Tanzimat Dönemi Osmanlı Dış Politikası ve Diplomasisi
   Prof. Dr. Yılmaz Altuğ (İst. Üniv.), I856'dan Önce Osmanlı Devletinde Modern Devletler
   Hukuku Uygulaması
   Prof.Dr. Vakur Versan (İstanbul), Osmanlı Devletinde Tanzimattan Sonra Batı Devletler
   Hukukunun Benimsenmesi
   Sinan Kuneralp (İstanbul, ISIS), Tanzimat Sonrası Osmanlı Sefirleri
   Orhan Koloğlu (İstanbul, Tarihçi), Osmanlı Diplomasisinde Rumların Rolü ve Tanzimatla
   Birlikte Fransızcanın Yaygınlaşması
   Yrd. Doç. Dr. Nuri Yurdusev - Arş. Gör. Esin Yurdusev (Ankara, ODTÜ), Osmanlı
   İmparatorluğunun Avrupa Devletler Sistemine Girişi ve 1856 Paris Konferansı
   Araş. Gör. Teyfur Erdoğdu (Ankara, SBF), 1856 Paris Kongresi ve 1878 Berlin Kongresi
   Arasında Osmanlı Dış Politikası.
   Prof. Dr. Yuluğ Tekin Kurat (Ankara, ODTÜ), l9. Yüzyılda Rusya'nın Balkanlardaki
   Pan-Slavizm ve Pan-Ortodoks Politikası Karşısında Osmanlı Diplomasisi
   Prof. Dr. Uygur Kocabaşoğlu (Ankara, ODTÜ), 19. Yüzyılın İkinci Yarısında İngiliz
   Konsolosların Siyasal Etkinlikleri
   Yrd. Doç. Gül Tokay (İstanbul Marmara Üniv.) Ayastefanos'tan Berlin Andlaşmasına Doğu
   Sorunu (Mart-Temmuz 1878)
   Prof. Dr. Seçil Akgün (Ankara, ODTÜ), Ermeni Sorunu
   Prof. Dr. İlber Ortaylı (Ankara, SBF), Osmanlı İmparatorluğu ve Alman Diplomasisi:
   «Drang Nach Osten».
   Prof.Dr. F.A.K. Yasamee (Manchester Üniv.), Ottoman Diplomacy in the Era of Abdülhamid
   II. (1878-1908)
   Orhan Koloğlu (Tarihçi, İstanbul), İttihat ve Terakki Partisinin Dış Politikası
   Doç Dr. Ömer Turan (Ankara, ODTÜ), II. Meşrutiyet ve Balkan Savaşları Döneminde Osmanlı
   Diplomasisi   TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (1920-1997)

   Prof. Dr. Baskın Oran (Ankara, SBF), Lozan'ın Öncülü bir Onur Anıtı: Müttefıklerin Sevr
   Antlaşması Tasarısına Osmanlı Hariciyesinin Yanıtı
   Prof. Dr. Sina Akşin (Ankara, SBF), ... Atatürk'ün Dış Siyaset Modeli
   Em. Büyükelçi İsmail Soysal (OBİV, İst.), İki Dünya Savaşı Arasında Avrupa da Kuvvet
   Dengeleri ve Barışçı Türkiye
   Prof. Dr. Fahir Armaoğlu (Ankara) ve Em. Büyükelçi İsmail Soysal (OBİV, Ist), Türkiye-'nin
   Hitler Almanya'sı ile İlişkileri (1933- 1941)
   Em. Büyükelçi İsmail Soysal (OBİV, İst), 1936 Montreııx Sözleşmesi ve Sonradan
   Çıkan Sorunlar
   Em. Büyükelçi İsmail Soysal (OBİV, İst), 1937 Sadabad Paktı
   Prof. Dr. A.Ş. Esmer'in (rahmetli) 1959'da yazdığı makalenin sadeleştirilmiş şekli, Savaş İçinde
   Türk Diplomasisi (1939- 1945)
   Yrd. Doç. Dr. Dilek Barlas (İst. Koç Üniv.), Türkiye'nin 1930'lardaki Balkan Politikası
   Araş. Gör. Esin Yurdusev (Ankara, ODTÜ), 1945-1989 Döneminde Türkiye ve Balkanlar
   Doç. Dr. Şule Kut (İstanbul, Marmara Üniv.), Soğuk Savaş Sonrası Türkiye'nin Balkan
   Ülkeleriyle İlişkileri
   Büyükelçi Ayhan Kamel (İstanbul), II. Dünya Savaşının Bitiminden Günümüze Kadar
   Türk-Rus İlişkileri
   Prof. Dr. Fahir Armaoğlu (Ankara), 1947-1997 Yarım Yüzyılın Türk- Amerikan İlişkileri.
   Prof. Dr. Duygu Bazoğlu Sezer (Ankara, Bilkent Üniv.), Soğuk Savaş Dönemi ve
   Türkiye'nin İttifaklar Politikası
   Em. Büyükelçi İsmail Soysal (İst. OBİV), Avrupa Konseyi ve Türkiye Em. Korg. İhsan Gürkan
   (İstanbul, OBİV), NATO ve Türkiye İlişkileri Üzerine Bir Değerlendirme
   Prof. Dr. Atilla Eralp (Ankara, ODTÜ), Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri
   Em. Büyükelçi İsmail Soysal (İst. OBİV), Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansı (AGİK-AGİT)
   Helsinki I975
   Em.Büyükelçi Mustafa Akşin (İst. DEİK), Birleşmiş Milletler'de Türkiye'nin Tutumu
   Yrd. Doç. Dr. Gökhan Çetinsaya (Ankara, Hacettepe Üniv.), Türkiye- İran İIişkileri (1945-1997)
   Em. Büyükelçi İsmail Soysal (İst. OBİV), Son 50 Yıllık Dönemde Türk-Arap İlişkileri (1918-1997)
   Araş. Gör. Dr. Funda Keskin (Ankara, SBF), Suriye ve Irak ile Su Sorunu
   Yrd. Doç. Dr. Gencer Özcan (İst. Marmara Üniv.), 50. Yılı Biterken Türkiye-İsrail İlişkileri
   Araş. Gör. Dr. Melek Fırat (Ankara, SBF), Kıbrıs Sorunun Türk Dış Politikasına Etkileri
   (1955-1997)
   Prof. Dr. Erol Manisalı (İstanbul Üniv.), Kıbrıs Sorunu Hakkında Bir Değerlendirme
   Em. Büyükelçi Nazmi Akıman (İstanbul), Türk-Yunan İlişkilerinin Değerlendirilmesi (1974-1997)
   Büyükelçi Nurver Nureş (KEİ, İst.), Karadeniz Ekonomik İşbirliği: Sorunlar ve Fırsatlar
   Araş. Gör. Hakan Bingün (Ankara, SBF), Türkiye ve Güney Kafkas Devletleri İlişkileri
   Araş. Gör. Havva Kök (Leeds Üniv. İngiltere), Günümüzde Türkiye- Rıısya İlişkileri ve Hazar
   Petrolleri Konusu
   Prof. Dr. Nadir Devlet (Marmara Üniv. İstanbul), Türk Cumhuriyetleri ve Toplulukları ile
   İlişkiler ve Sorunlar
   Prof. Dr. Faruk Sönmezoğlu (İst. Üniv.), Uluslararası Sistemdeki Değişiklikler ve Türk
   Dış Politikası
   Em. Büyükelçi İlter Türkmen (İstanbul), Türkiye'nin Yeni Jeopolitiği
   Araş. Gör. Dr. İlhan Uzgel (Ankara, SBF), Türk Dış Politikasında Pragmatizm
   Em. Büyükelçi Ercüment Yavuzalp (İstanbul), Dış Politikada Vizyon.
   Yrd. Doç. Dr. Gökşen Alpkaya (Ankara, SBF), Dışişleri ve İnsan Hakları.
   Sami Kohen (Milliyet Gazetesi, İst) Diplomasinin Medya ve NGO'larla İlişkileri
   Büyükelçi Sermet Atacanlı (Ankara), Çağdaş Diplomasinin Medya ve NGO(larla llişkileri
   Büyükelçi Sermet Atacanlı (Ankara), Çağdaş Türk Diplomasisinde Medya ve NGO larla İlişkiler
   Prof. Dr. Hüseyin Pazarcı (Dışişleri Bk. Ankara), Dışişleri Bakanlığı Hukuk Müşavirliğinin
   Gelişimi ve Rolü
   Büyükelçi Kemal Girgin (İstanbul), Cumhuriyet Döneminde Dışişleri Örgütünün Gelişmesi
   Em. Büyükelçi İsmail Soysal (İst. OBİV), Dcşişleri Tanıtım Çalışmaları ve Basın Sözcülüğünün
   Kurulması (1955-65 Dönemi)
   Büyükelçi Aydan Karahan (Dışişleri Bakanlığı Ank.), Dışişleri Bakanlığı Örgütünde Son Yenilikler
   ve Arşiv İşleri
   Em. Büyükelçi Semih Günver (Ankara), DışiŞleri Meslek Memurluğu
   Büyükelçi Erhan Yiğitbaşoğlu (Dışişleri Bakanlığı, Ankara), Dışişleri Stratejik Araştırmalar
   Merkezi (SAM)'ın Çalışmaları
   Sevsen Aslantepe (OBİV-İst.), Türk Diplomatların; Ankara'daki Yabancı Büyükelçilerin ve
   Dışişleri Bakanlığının Yayınları
   Cumhuriyet Döneminde Türk Dış Politikasında Rol Oynayan Başlıca Devlet Adamları Çizelgesi.
   Türkiye'nin 1920-1998 Döneminde Başlıca Devletlere yolladığı Temsilciler.
   Stok Kodu
   :
   9789751610850
   Boyut
   :
   16,00x23,50 cm.
   Sayfa Sayısı
   :
   802
   Basım Yeri
   :
   Ankara
   Baskı
   :
   1
   Basım Tarihi
   :
   1999
   Kapak Türü
   :
   Karton kapak
   Kağıt Türü
   :
   2. Hamur
   Dili
   :
   Türkçe
   Resim Sayısı
   :
   1
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
 • Yeni Gelenler
Kapat